หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวม 125 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาและสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา การเทียบโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

General Education

 

Credits

1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

       Social Sciences

 

Credits

1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

       Humanities

 

Credits

1.3   กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

       Languages

 

Credits

1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3

หน่วยกิต

       Sciences and Mathematics

 

Credits

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

89

หน่วยกิต

Major Courses

 

Credits

2.1   กลุ่มวิชาแกน            

15

หน่วยกิต

       Core Courses

 

Credits

2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

50

หน่วยกิต

       Compulsory Courses

 

Credits

2.3   กลุ่มวิชาเลือก

24

หน่วยกิต

       Electives Courses

 

Credits

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

Free Courses

 

Credits

 

 

 

 

แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(สำหรับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาฝึกงาน)

 

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

   

     00-000-01X-XXX

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1

3(X-X-X)

     00-000-03X-XXX

กลุ่มวิชาภาษา 1

3(X-X-X)

     00-000-03X-XXX

กลุ่มวิชาภาษา 2

3(X-X-X)

      00-000-04X-XXX

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1

3(X-X-X)

      02-005-011-104

แคลคูลัส 1

3(3-0-6)

      20-406-030-102

วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

      20-406-030-101

ภาษาคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

รวม      21 หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่ 2

   

      00-000-01X-XXX

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2

3(X-X-X)

      00-000-03X-XXX

กลุ่มวิชาภาษา 3

3(X-X-X)

      20-406-030-206

ตรรกะดิจิตอล

3(3-0-6)

      02-005-011-207

แคลคูลัส 2

3(3-0-6)

     20-406-030-104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

      20-406-031-103

คณิตศาสตร์ดิสกรีต

3(3-0-6)

 

รวม      18 หน่วยกิต

 

 

ปีการศึกษาที่ 2

 

ภาคการศึกษาที่ 1

   

      00-000-02X-XXX

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1

3(X-X-X)

      00-000-03X-XXX

กลุ่มวิชาภาษา 4

3(X-X-X)

      20-406-031-208

ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)

      20-406-031-205

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม

3(3-0-6)

      20-406-031-207

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

      02-005-050-204

สถิติ 1

3(3-0-6)

 

รวม      18 หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่ 2

   

      00-000-03X-XXX

กลุ่มวิชาภาษา 5

3(X-X-X)

      20-406-033-301

การสื่อสารข้อมูล

3(2-2-5)

      20-406-031-209

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(3-0-6)

      20-406-032-206

ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 1

3(X-X-X)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 2

3(X-X-X)

 

รวม      18 หน่วยกิต

 

 

ปีการศึกษาที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 1

   

      00-000-02X-XXX

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 2

3(X-X-X)

      20-406-033-305 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์    

3(2-2-5)

      20-406-031-310

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 3

3(X-X-X)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 4

3(X-X-X)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 5

3(X-X-X)

 

รวม      18 หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่ 2

   

      20-406-031-301

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

      20-406-034-327

สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1(1-0-2)

      20-406-030-329

เตรียมฝึกงาน

1(1-0-2)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 6

3(X-X-X)

      20-406-XXX-XXX

วิชาชีพเลือก 7

3(X-X-X)

 

รวม      11 หน่วยกิต

 

 

-

ปีการศึกษาที่ 4

 

ภาคการศึกษาที่ 1

   

      20-406-031-401

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

      20-406-031-404

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                

3(0-6-3)

      20-406-03X-XXX

วิชาชีพเลือก 8

3(X-X-X)

      XX-XXX-XXX

เลือกเสรี 1

3(X-X-X)

 

รวม      12 หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่ 2

   

      20-406-035-402

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(0-6-3)

      20-406-030-311   

ฝึกงาน

3(0-9-0)

      XX-XXX-XXX

วิชาเลือกเสรี 2

3(X-X-X)

 

 

 

 

รวม      9 หน่วยกิต