รายชื่อบุคลากรของสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อ.ดร. ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์ (Dr.Sakchan Luangmaneerote)
ประวัติการศึกษา:
PhD Computer Science, University of Southampton, The United Kingdom
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: tsakchan@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: Data Mining, AI for Agriculture, Mobile app Development
อ.สิบเอกทองล้วน สิงห์นันท์ ( Tongluan Singnan)
ประวัติการศึกษา:
ค.อ.ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: Singnant6@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: Wireless Sensor network, Stem education, Computer Network, Internet of things, AI for Agriculture
ผศ.ดร.วีระวรรณ ศรีตะลานุคด์ (Assistant Professor Dr.Weerawan Sittalanuk)
ประวัติการศึกษา:
ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อษ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตรจารย์
Email:
งานวิจัยที่สนใจ: การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบอุดมศึกษา
อ.ดร.วิภาสิทธ์ (Dr.Wiphasith Hiranrat)
ประวัติการศึกษา:
วส.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค.อ.ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: Wiphasith@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: การศึกษาทางไกล สื่ิอการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอลเฟอร์เรนส์ ระบบบริหารจัดการบทเรียน
อ.ดร.ทองมี ละครพล (Dr.Tongme Lakharapol)
ประวัติการศึกษา:
ปร.ด เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กศ.ม เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วท.บ สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: tomranbo@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: สื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ ระบบฐานข้อมูล ทักษะทางปัญญา
อ.อัญวีณ์ ไชยวชิระกำพล (Anyawee Chaiwachiragompo)
ประวัติการศึกษา:
วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: anyawee_chai@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: Artificial Intelligence,Data Classification,Machine Learning,Feature Extractions
อ.วาทการ มูลไชยสุข (Wathakan Munchaisuk)
ประวัติการศึกษา:
กำลังศึกษา PhD( Asian Institute of Technology)
วศ.ม การวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email:
งานวิจัยที่สนใจ: Embeded System, Drone, Robot
อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณ (Atipat Ritthiron)
ประวัติการศึกษา:
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัชบุรีรัมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: atp_rmuti@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: learning model to develop careers skills
อ.จีรนันท์ ตะสันเทียะ (Jeeranun Tasuntia)
ประวัติการศึกษา:
ค.อ.ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: jeeranunt.ta@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: Web applications, Mobile application and Data Mining
อ.บุญเหลือ นาบำรุง (Boonlueo Nabumroong)
ประวัติการศึกษา:
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ค.อ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: boonlueo_elec1@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: image recognition
อ.นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม (Nipon Pimbaotham)
ประวัติการศึกษา:
ค.อ.ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค.อ.บ วิศวกรรมมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: Nipon.pi@rmuti.ac.th
งานวิจัยที่สนใจ: ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ,การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์,สื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
อ.อัตพล คุณเลิศ(Attapol Kunler)
ประวัติการศึกษา:
วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: Attapol.ku@rmuti.ac.th
งานวิจัยที่สนใจ: Data mining, Web apps, Mobile apps, Multimedia, Database,E-learning
อ.นราศักดิ์ วงษ์วาสน์ (Narasuk Vongvas)
ประวัติการศึกษา:
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้าระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email: narasuk2525@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: AI on Embedded System, Electric/Electronic Circuit Design and Optimization Algorithm
อ.ณัฐพงษ์ มิ่งพฤษ์ (Natthaphong Mingphot)
ประวัติการศึกษา:
วศ.ม วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
Email:
งานวิจัยที่สนใจ: Embedded system, Power control
นางสาวสุหรรษา ใจหนึ่ง (Suhasan Jainung)
ประวัติการศึกษา:

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานสารบรรณสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Email:
งานที่รับผิดชอบ: ดูแลงานประสานงานและงานเอกสารของสาขาฯ