เกี่ยวกับ บุคลากร หลักสูตร ทำเนียบนักศึกษา เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.วิภาสิทธิ์  หิรัญรัตน์

calendar


การตรวจประเมินกิจกรรม 7 สกิจกรรม 7ส คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
อ่านเพิ่มเติม ...
RMUTI surin /Admin / Staff 

Copy Right 2012@ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000