เกี่ยวกับ บุคลากร หลักสูตร ทำเนียบนักศึกษา เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.วิภาสิทธิ์  หิรัญรัตน์

calendar


ร่วมบริจาคโลหิต 888,888 ซีซี ทำความดีเพื่อพ่อ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา 888,888 ซีซี ทำความดีเพื่อพ่อ รับบริจาคเป็นปฐมฤกษ์ ... รับสมัครนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ ระบบสิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อ...
เปิดระบบประเมินการสอน (Training Evaluation System) ปิดระบบประเมินการสอน (Training Evaluation System) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559 มีปัญหาการใช้งานติดต่อที่ - นางสาวทิพย์สุดา คำแฝง คณะเกษตรศาสตร์แล... การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ได้ที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2558 รอบท...


เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ ระบบสิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อ... ให้นักศึกษามาติดต่อเพื่อขอดูรายชื่อที่มีรายการค้างชำระหนี้สิน ประจำภาคเรียนที่ 1/นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้คือ นักศึกษามีรายการค้างชำระหนี้สิน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ให้เร่งดำเนินการชำระหนี้สินดังกล่าว หรือนักศึกษาที่ได้ดำเนินการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นำใบเสร็จมาให้พี่นุ...
ข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 33ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้นักศึกษามาถ่ายรูป พร้อมนำเหรียญรางวัลมาด้วยค่ะ...


RMUTI surin /Admin / Staff 

Copy Right 2012@ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000