หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวม 137 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือใช้เวลาไม่เกิน 12 ปีการศึกษาและสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา


แผนการศึกษาเสนอแนะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


 

        หลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                               167       หน่วยกิต

         Total Credits at least                                                      Credits

โครงสร้างหลักสูตร 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    General Education

30

หน่วยกิต

Credits

1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    

       Social Sciences

3

หน่วยกิต Credits

1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

       Humanities

6

หน่วยกิต Credits

1.3   กลุ่มวิชาภาษา

       Languages

12

หน่วยกิต Credits

1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

       Sciences and Mathematics

9

หน่วยกิต Credits

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

     Major Courses

101

หน่วยกิต Credits

2.1   วิชาชีพครู

       Education Courses                 

34

หน่วยกิต Credits

       2.1.1  วิชาวิชาชีพครูพื้นฐาน

               Basic Education Courses

22

หน่วยกิต Credits

       2.1.2  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

               Professional Experience Training
               Courses

 

 

12

หน่วยกิต Credits

2.2   วิชาชีพเฉพาะสาขา

       Compulsory of Major Courses  

67

หน่วยกิต Credits

       2.2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา

                Basic of Major Courses

9

หน่วยกิต Credits

       2.2.2  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา

                Compulsory of Major Courses

49

หน่วยกิต Credits

       2.2.3  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา

                Electives of Major Courses

9

หน่วยกิต Credits

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี

     Free Electives

6

หน่วยกิต Credits

 

 

 

แผนการศึกษาเสนอแนะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(สำหรับนักศึกษาที่ศึกษารายวิชาฝึกงาน)

ปีการศึกษาที่  1

 

ภาคการศึกษาที่ 1

00-000-01x-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3(x-x-x)

00-000-02x-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์1

3(x-x-x)

00-000-03x-xxx

กลุ่มวิชาภาษา1

3(x-x-x)

00-000-04x-xxx

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์1                  

3(x-x-x)

20-401-001-002

จิตวิทยาสำหรับครู

2(2-0-4)

20-401-062-101

วงจรไฟฟ้า

3(2-3-5)

20-401-062-103

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นต้น

3(2-3-5)

 

รวม

20   หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่  2

00-000-03x-xxx

กลุ่มวิชาภาษา2

3(x-x-x)

00-000-03x-xxx

กลุ่มวิชาภาษา3

3(x-x-x)

00-000-04x-xxx

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์2

3(x-x-x)

20-401-001-001

ทจรรยาบรรณวิชาชีพ

2(2-0-4)

20-401-062-102

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุง

3(1-6-4)

20-401-061-102

ทักษะพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(0-9-3)

20-401-062-104

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

 

รวม

20  หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่  2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

00-000-04x-xxx

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3

3(x-x-x)

20-401-001-204

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้

3(2-3-5)

20-401-001-207

เทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้

3(2-3-5)

20-401-061-101

การเขียนแบบพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

3(2-3-5)

20-401-062-201

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3(2-3-5)

20-401-062-2022

การออกแบบวงจรดิจิทัล

3(2-3-5)

20-401-062-203

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

3(2-3-5)

 

รวม

21   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

00-000-02x-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์2

3(x-x-x)

20-401-001-205

การพัฒนาหลักสูตร

3(3-0-6)

20-401-062-207

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส

3(2-3-5)

20-401-062-206

การสื่อสารข้อมูล

3(2-3-5)

20-401-062-204

ระบบปฏิบัติการ

3(2-3-5)

20-401-062-205

การออกแบบระบบฐานข้อมูลและการจัดการ

3(2-3-5)

20-401-063-xxx  

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1

3(x-x-x)

20-401-062-208  

การฝึกงานในสถานประกอบการ

3(0-40-0)

 

รวม

24    หน่วยกิต

 

 

 

ปีการศึกษาที่  3

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

00-000-03x-xxx

กลุ่มวิชาภาษา4

3(x-x-x)

20-401-001-306

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(3-0-6)

20-401-001-308

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2(1-3-3)

20-401-062-301

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

20-401-062-302

สถาปัตยกรรมไอโอทีและโปรโตคอล

3(2-3-5)

20-401-062-305  

เตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1(1-0-2)

20-401-063-xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2

3(x-x-x)

xx-xxx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี1

3(x-x-x)

 

รวม

21   หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

20-401-001-003

การประกันคุณภาพการศึกษา

2(2-0-4)

20-401-001-309

ฝึกปฏิบัติการสอนระหว่างเรียน

2(0-6-2)

20-401-062-306

โครงงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3(1-6-4)

20-401-061-201

คณิตศาสตร์ดีสครีต

3(2-3-5)

20-401-062-303

ระบบสมองกลฝังตัว

3(2-3-5)

20-401-063-xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3

3(x-x-x)

xx-xxx-xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี2

3(x-x-x)

 

รวม

19    หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษาที่  4

ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

20-401-002-401

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6(0-40-0)

 

 

 

 

รวม

6   หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

20-401-002-402

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(0-40-0)

 

รวม

6    หน่วยกิต